Algemene voorwaarden
Indien u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden dient u de button voor akkoord in te toetsen en vervolgens kunt u de bestelling afronden.

 1. Contactgegevens en definities
Elektrischekachel.org is onderdeel van Kachelzaak Nederland B.V.  gevestigd te:
Bornholmstraat 8a
9723 AX GRONINGEN
Kvk nr. 01128764
Elektrischekachel.org, hierna ook te noemen leverancier, is bereikbaar op telefoonnummer 06-46 943 998 of via e-mailadres info@Elektrischekachel.org .
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Elektrischekachel.org en Klant (hierna ook te noemen consument of opdrachtgever) voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Elektrischekachel.org, voor de uitvoering waarvan door Elektrischekachel.org derden dienen te worden betrokken.

2. Totstandkoming overeenkomst
De goederen met hun omschrijving die op de website van www.Elektrischekachel.org terug te vinden zijn, vormen op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelformulier in te vullen op de website van Elektrischekachel.org om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Elektrischekachel.org kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt overigens, dat deze zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan klant aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Elektrischekachel.org ontlenen.

3. Herroepingsrecht – Koop op afstand
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Overeenkomstig de wet koop op afstand heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte goederen te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige goederen worden niet teruggenomen. Daarnaast worden op maat gemaakte of in opdracht bewerkte goederen of speciaal in opdracht voor de klant bestelde goederen niet teruggenomen. De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet binnen 14 dagen een volledig ingevuld retourformulier (klik hier) mailen naar info@Elektrischekachel.org . Bovendien dient hij vervolgens binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke en originele verpakking, samen met alle toebehoren op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar het op het retourformulier aangegeven retouradres. De retourservice via Elektrischekachel.org bedraagt  ca. 50 euro per minipallet, voor een exacte prijsopgave gelieve contact te zoeken aangezien de transportkosten afhankelijk zijn van de omvang en gewicht van de levering en dus per bestelling kan variëren. Binnen 14 dagen na aanvaarding van de terugname zal Elektrischekachel.org de betaalde som terugstorten.

4. Eigendomsoverdracht
Leverancier blijft volledig eigenaar van de door haar geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de ontvangst van de goederen door de klant.

5. Prijzen
De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De leverings- of verzendingskosten (indien van toepassing) zijn aangegeven. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden maximaal 30 dagen en zolang de voorraad strekt. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. Betaling/Facturatie
De klant kan zijn bestelling betalen op de volgende wijze:
a) middels Ideal, na plaatsing van de bestelling via de website
b) middels betaling vooraf op het rekeningnummer IBAN NL06RABO0369435699 t.n.v. Kachelzaak Nederland B.V.
De bestelde goederen worden gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van betaling. Na deze termijn wordt de bestelling geannuleerd. Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.
c) contant aan de transporteur (rembours), deze optie kan meerkosten tot gevolg hebben

7. Levering
Goederen worden afgeleverd bij het door de klant opgegeven adres tot aan de voordeur op de begane grond en voor zover de bezorger probleemloos, zonder risico op schade, kan komen met de palletwagen en er niet door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De door Elektrischekachel.org opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever Elektrischekachel.org derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn waarbinnen Elektrischekachel.org alsnog de gelegenheid geboden wordt de overeenkomst na te komen. Een overschrijding van de leveringstijd geeft opdrachtgever geen recht tot het vorderen van enige schadevergoeding noch tot het weigeren van de goederen, noch tot de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Gebruikte kachels en haarden waaronder bijv. showroommodellen dienen altijd door de klant opgehaald te worden, op een vooraf overeen te komen locatie, zodat de klant deze zelf vóór afname goed kan beoordelen.
 Er wordt een afspraak met de klant gemaakt door de planningsafdeling van Elektrischekachel.org. De klant (of een vertegenwoordiger van de klant) dient aanwezig te zijn op het moment van levering. In geval van afwezigheid komen de eventuele extra transportkosten voor rekening van de klant.
Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door de transporteur. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan de geleverde goederen dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op info@Elektrischekachel.org .
Elektrischekachel.org is in principe uitsluitend actief in Europa en kan uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in deze regio gelegen is. Voor leveringen naar het buitenland of de Waddeneilanden zal een meerprijs gelden voor logistieke handelingen c.q. transport.
Klant zal binnen maximaal 2 maanden nadat de goederen bij Elektrischekachel.org in opslag gereed staan de bestelling afroepen en afnemen.  Indien een langere afroeptermijn overeengekomen wordt kan Elektrischekachel.org redelijke interne of externe opslagkosten in rekening brengen aan klant, tenzij anders overeengekomen. Indien klant na verloop van 2 maanden nog steeds niet over gaat tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Elektrischekachel.org in rekening mogen worden gebracht.

8.Garantie
Elektrischekachel.org garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De garantie geldt voor tweedehands kachels gedurende een periode van drie maanden na levering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor nieuwe kachels is de garantie van Elektrischekachel.org beperkt tot de garantie die haar leverancier verleent. Voor gaskachels is dit normaliter een periode van 1 jaar. Voor houtkachels geldt normaliter een garantietermijn van 5 jaar. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Elektrischekachel.org, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. De garantie wordt voornamelijk verleend op het casco van de kachel of haard. Materiaal dat aan slijtage (of oververhitting en/of breuk) onderhevig is zoals glas, koord, emaille en het binnenwerk van een kachel is uitgesloten van garantie. Bij (natuur)stenen producten zoals schouwen dient bij levering van de goederen onmiddellijk een controle op eventuele gebreken plaats te vinden en dient Elektrischekachel.org per omgaande op de hoogte gesteld te worden. Wanneer het door Elektrischekachel.org geleverde product voorgeschreven is door een derde partij, geeft Elektrischekachel.org geen garantie. Er kan slechts aanspraak gemaakt worden op garantie indien de afnemer volledig aan de betalingsverplichting voldaan heeft. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan klant in rekening gebracht worden.

9. Installatie en aansprakelijkheid
Klant is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de door Elektrischekachel.org geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Haarden, kachels, schouwen en aanverwante artikelen dienen volledig veilig en brandvrij geïnstalleerd te worden conform de installatievoorschriften van de fabrikant welke altijd bijgeleverd worden. Indien een dergelijk voorschrift ontbreekt dient de klant deze op te vragen bij Elektrischekachel.org.
Klant kan voor installatie gebruik maken van een door Elektrischekachel.org geselecteerde installatiepartner. De kosten voor installatie zullen door deze installatiepartner geoffreerd en in rekening worden gebracht tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De aansprakelijkheid van Elektrischekachel.org is beperkt tot het onder garantie opnieuw leveren of repareren van het artikel (of onderdeel) indien sprake is van een gebrek gedurende de garantietermijn zoals omschreven in artikel 8. In geen geval is Elektrischekachel.org aansprakelijk voor schades die ontstaan zijn door onjuiste installatie of behandeling van geleverde goederen door derden, waaronder tevens de eindgebruiker c.q. klant.
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze non- conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is Elektrischekachel.org in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade. Adviezen van Elektrischekachel.org ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen i.v.m. de door haar geleverde producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Elektrischekachel.org is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met producten van Elektrischekachel.org.

10. Geschillen
Op elke overeenkomst tussen Elektrischekachel.org en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Indien er sprake is van een consumentenkoop, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank welke conform de wet bevoegd is.